Telč 2017 – program

Program konference v PDF

Přehled anotací příspěvků

Mgr. František Jírový
Magdalena o.p.s. – Terapeutická komunita a CAS Příbram
Gambler v komunitě
Prezentace se bude týkat jak širší diskuse ohledně léčby gamblingu v ČR, tak specifického přístupu k léčbě gamblerů v Terapeutické komunitě Magdalena.

Mgr. Iva Šulcová
Mgr. Lenka Burešová
TK Kaleidoskop o.p.s.
Specifika léčby v terapeutické komunitě pro osoby s osobnostní poruchou

Josef Hejný
Věra Zika
TK Kaleidoskop o.p.s.
Krátkodobá DBT komunita

Mgr. Gabriela Mahrová
Mgr. Marek Laštiovica
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Příspěvek prezentuje spolupráci terapeutické komunity Fides a katedry psychologie Univerzity Palackého Olomouc na výzkumu alexithymie ve spojení se závislostí. Zaměřuje se na obtíže klientů v rozeznávání a vyjadřování jednotlivých emocí, odcizeného prožívání v konceptu psychoterapie realizované v rámci léčby závislostí v terapeutické komunitě. Obsahem je průběh, koordinace, metodologie, hypotézy a výstupy výzkumu.

Bc. Martin Hulík
Mgr. Klára Hassmanová
Terapeutická komunita Němčice-Heřmaň SANANIM z.ú.
Exkurze do Osvětimi jako součást léčby drogově závislých
Léčba v terapeutické komunitě včetně jejích každodenních aktivit má svou výraznou existenciální úroveň, kterou se snažíme zdůraznit a zkoumat pomocí každoročních „existenciálních exkurzí“ do památníku holokaustu v polské Osvětimi.
Tzv. “temná turistika” je i mezi běžnou populací stále více oblíbená. Důležitou roli zde prý hraje otupělost postmoderního jedince, který potřebuje intenzivnější podněty ke svému vzrušení. Jiní autoři naopak poukazují na poučení spojené s historií, mravní uvědomění a možnost analýzy zla.
S klienty se při nástupu do terapeutické komunity obvykle potkáváme v období jejich existenciální krize, která se v prvním období léčby, abstinence a zvýšeného sebeuvědomění dále prohlubuje. S jakými otazníky se na cestu do Osvětimi vydávají a s jakými odpověďmi se vracejí zpět?

Patrik Folíř
Terapeutická komunita Sejřek
Změna koncepce Terapeutické komunity Sejřek

Mgr. Kalusová Aneta,
Bc. Vašková Blanka,
Csaba Vysopal
Terapeutická komunita Renarkon
Externí pracovní terapie v TK Renarkon
Cílem příspěvku je představit externí pracovní terapii v Terapeutické komunitě Renarkon. Zhodnotí význam pracovní terapie i praktický dopad na léčebný proces, zmíní se o významu této oblasti pro celkový kontext léčby. Příspěvek se podívá na přínosy i úskalí pro skupinu, jednotlivé klienty a celý terapeutický tým. Zhodnotí historii a vývoj pracovní terapie. Příspěvek zmapuje aktuální situaci a vize do budoucna.

Lenka Walaková
Soňa Papšíková
PNMO v Bílé Vodě, TK Tao
Činnostní terapie v TK Tao
Příspěvek je zaměřen na činnostní terapií v TK Tao, na její zavedení, vývoj a dosavadní zkušenosti. Zaměřuje se na specifika a způsoby práce s klienty s duální diagnózou. Změny v přístupu v činnostní terapii se podařilo realizovat v rámci projektu „Implementace systému ucelené rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním“ v PN Marianny Oranžské a také za spolupráce ostatních pracovníků TK. Představuje činnostní terapii v kontextu sociální rehabilitace a způsoby práce s individuálním přístupem ke klientům s přesahem do psychiatrického spektra. V procesu změn, úzdravy a léčby je i v činnostní terapii důležitý motivační rámec. Aktivity v činnostní terapii mají svoji terapeutickou hodnotu a mohou být využity k sociálnímu učení v rámci metody terapeutické komunity. Kromě odbornosti a zkušenosti je potřebná také kreativita činnostních terapeutů.

Bc. Martina Krištofová Sobihardová
Terapeutická komunita Podcestný mlýn, Společnost Podané ruce o.p.s.
Metody zkompetentňování klienta v terapeutické komunitě a procesy jeho možného paralelního znekompetentňování.
Příspěvek má za cíl zamyslet se nad možnou ambivalencí, vznikající z několika paralelních proudů působících v terapeutických komunitách v oblasti zkompetentňování klienta, či skupiny a jejími dopady.

Bc. Pavel Hrbáč
TK WHITE LIGHT I
Dramaterapie a tvorba divadelních představení v terapeutické komunitě
Osm let práce v terapeutické komunitě – osm divadelních představení. Proces vzniku originálních výpovědí, ovlivněných životy a prožíváním klientů. Rozvíjení jejich kreativity, vnímání sebe sama a cesta k vyjádření pocitů a myšlenek pomocí divadelního jazyka.
Specifika takové práce z pohledu terapeuta, se zkušeností s hraním v ochotnických souborech a vedením divadelních workshopů.

Dušan Konečný
PNMO Bílá Voda
Hlinění – arteterapeutická práce s hlínou.
Při práci s hlínou a delším kontaktem s ní přestaneme kontrolovat sami sebe a hlína se nám“odvděčí“ tím,že nás zobrazí takové,jací jsme.
A toto je významné hlavně u těch, kteří jsou „řečově zdatní“ a řečí dokáží zakrýt mnoho ze sebe.

Mgr. Marek Novotný
TK Vršíček, SKP Plzeň
Nemám ani ženskou, ani pejska. Zamyšlení nad vztahy v terapeutické komunitě

PhDR. Romana Suchá
PhDr. Markéta Brunová Meluzínová
Psychiatrická nemocnice Kroměříž
Oddělení 18B – terapeutická komunita s dlouholetou tradicí.
V rámci příspěvku představíme psychoterapeutické oddělení 18B Psychiatrické nemocnice Kroměříž, které je zaměřeno na léčbu pacientů s neurotickými obtížemi. Toto oddělení má dlouholetou tradici, bylo založeno v r. 1972 prof. Kratochvílem a patří k prvním terapeutickým komunitám v ČR. Léčba funguje na principu terapeutické komunity a trvá 6 týdnů. V rámci komunity pracují dvě samostatné terapeutické skupiny, které se během týdne setkávají při společných aktivitách. Podrobněji posluchače seznámíme s léčebným programem, který je velmi intenzivní, založený na pevně stanoveném režimu a řádu. Poreferujeme o terapeutických aktivitách, které na našem oddělení probíhají – o skupinové psychoterapii, psychodramatu, psychogymnastice a dalších.

Mgr. Marie Hlávková
Následná péče Jihlava – Oblastní charita Jihlava
Kazuistika klientky s diagnostikovanou hraniční poruchou osobnosti v programu Následné péče Jihlava

MUDr. David Adameček
ADVAITA, z. ú.
Součásti terapeutické komunity.
Nástroje pro sledování základních součástí terapeutické komunity a jejich možné využití v podmínkách terapeutických komunit v České republice.

Vladimíra Stehlíková
Mgr. Radim Siatka
PNMO Bílá Voda, Ves Bílá Voda 1, 79069 Bílá Voda
Sociální intervence v lůžkové psychiatrické péči v prostředí TK Fénix – role garanta, sociálně zdravotního pracovníka, skupiny klientů.
Příspěvek přibližuje zdravotně sociální práci- sociální intervence realizované s klienty léčby závislostí hospitalizovanými v terapeutické komunitě Fénix začleněné do Psyciatrické nemocnice Marianny Oranžské Bílá Voda. Ukazuje na možnosti působení garanta, zdravotně-sociálního pracovníka a skupiny klientů při podpoře a pomoci konkrétnímu klientu v řešení jeho sociálních záležitostí, oprávněných zájmů a běžných osobních záležitostí v uceleném terapeutickém programu. Podává výčet sociálně terapeutických činností a sociálních intervencí, které klientovi napomáhají či jej vedou k orientaci, samostatnosti a odpovědnosti ve vlastním sociálním začleňování a úzdravě.

Bc. Ladislav Holub
Terapeutická komunita Podcestný mlýn, Společnost Podané ruce o.p.s.
20 let výročí Terapeutické komunity Podcestný mlýn.
Ohlédnutí za historií TK, metodami TK, vývojem nahlížení na klienta v TK, rozvojem týmu a podobně.

PaedDR. Vladimír Blažek
SKP Vršíček
Workshop – Práce s terapeutickými kartami Symbolon
Práce s terapeutickými kartami Symbolon je zaměřena na interpretaci nevědomých obsahů, setkání s archetypy. Tato projektivní technika, tvořivě pracující s obrazy, je vedena v jungiánském duchu a umožňuje transformaci intrapsychických konfliktů do symbolického obrazu.

PhDr. Markéta Brunová Meluzínová,
PhDr. Romana Suchá
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, odd. 18B
Komunikační sebezáchovné pozice a zdroje růstu – workshop
Účastníci se seznámí s komunikačními pozicemi Virginie Satirové. Pracovat budeme zážitkově ve dvojicích a ve skupině. Při práci s tělem si zvědomíme naše sebezáchovné způsoby komunikace, které užíváme při stresu jako zažité automatismy, často pramenící z naší primární rodiny. Každou pozici si podrobněji rozebereme, zažijeme, zvědomíme i její stinné stránky až v podobě patologie, ale i její „zrnka zlata“, zdroje, na kterých můžeme v terapii stavět. Ukážeme si typické komunikační pozice u závislostí, úzkostných, depresivních a dalších poruch. Dotkneme se i techniky sochání a jejího využití v terapii.